Polityka Prywatności

Naszą Politykę prywatności można pobrać TUTAJ.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników Strony Internetowej www.kama-konskie.pl niniejszym przedstawiamy Politykę prywatności i plików cookies dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych.

I.            Postanowienia ogólne.

1.           Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies zawiera:

a)           zasady przetwarzania danych osobowych  pozyskanych za pośrednictwem Strony internetowej www.kama-konskie.pl;

b)           politykę plików cookies;

c)            informację o narzędziach wykorzystywanych przez Stronę Internetową.

2.           Ilekroć w niniejszym dokumencie używamy poniższych pojęć, oznaczają one:

a)           „Administrator” – HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie, REGON: 290143750, NIP: 6580001716, zarejestrowana w  Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042805 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS);

b)           „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

c)            „Strona Internetowa” lub „Strona” – domena internetowa zarejestrowana pod nazwą: www.kama-konskie.pl, której właścicielem jest Administrator, przy pomocy której prowadzony jest Sklep Internetowy www.kama-konskie.pl;

d)           „Użytkownik” – każdy, kto odwiedza Stronę Internetową, w tym również Klient Sklepu Internetowego www.kama-konskie.pl.

II.           Dane osobowe

A.           Administrator danych osobowych.

1.           Administratorem  danych osobowych jest HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie, REGON: 290143750, NIP: 6580001716, zarejestrowana w  Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042805 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS);

2.           W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie, pod adresem e-mail: kontakt@kama-konskie.pl

B.           Zasady zbierania  danych osobowych.

1.           Administrator przetwarza te dane osobowe, które Użytkownik przekaże w wyniku m.in.:

a)           Rejestracji w Sklepie Internetowym;

b)           złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym;

c)            złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy;

d)           kontaktu z Administratorem np. w korespondencji e-mail, wykorzystując dane kontaktowe podane na Stronie Internetowej;

e)           złożenia reklamacji;

f)            korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej.

2.           Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej może zbierać i przetwarzać w sposób automatyczny  również dane w postaci: adres IP, informacje zawarte w plikach cookies, lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Stroną Internetową.  Administrator nie zabiega o identyfikację Użytkowników Strony Internetowej.

3.           Przeglądanie zawartości Strony Internetowej nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

C.           Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkownika oraz okres przez który przechowujemy dane.

1.           Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu:

a)           zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas realizacji umowy lub do czasu zawarcia umowy;

b)           wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowo – księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych), rozpatrywanie reklamacji, przekazywanie  danych organom administracji publicznej lub  skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych  i przepisów o rachunkowości  lub innych przepisów obowiązującego prawa;

c)            zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do realizacji usługi;

d)           udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w Formularzu kontaktowym lub wiadomości e-mail na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;

e)           marketingowym polegającym na oferowaniu produktów i usług – jeżeli Użytkownik zgłosi takie żądanie w Formularzu kontaktowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;

f)            przygotowania oferty współpracy stanowiącej czynności zmierzające do zawarcia umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas niezbędny do przygotowania oferty i przez czas jej obowiązywania lub do czasu zawarcia umowy;

g)           ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń;

h)           analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu złożenia sprzeciwu;

i)             wysyłania  Newslettera na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.

D.           Odbiorcy danych osobowych.

1.           Dane osobowe mogą być przekazywane następującym  odbiorcom danych: organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych: SYNERGIZER Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Nowy Świat 9/5, 15-453 Białystok, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, świadczącym usługi hostingu (przechowywania), usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania korespondencji lub dostarczenia zamówionych Towarów; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych, dostawcom narzędzi służących do analityki Strony internetowej.

E.           Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.

Podanie przez Użytkownika danych w każdym przypadku jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik chce zawrzeć umowę z Administratorem podanie przez Użytkownika danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest wymagane do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej są w każdym przypadku oznaczone jako obowiązkowe. Podanie pozostałych danych uzależnione jest od uznania Użytkownika.

F.            Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać danych osobowych Użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

G.           Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Wobec danych Użytkownika  nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane  nie będą też profilowane.

H.           Prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1.           Użytkownikowi przysługuje prawo:

a)             dostępu do danych;

b)             żądania sprostowania  danych;

c)             żądania usunięcia danych;

d)             żądania ograniczenia przetwarzania danych;

e)             przenoszenia danych;

f)             wniesienia  skargi do organu nadzorczego – jeżeli  Użytkownik uważa,  że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem może złożyć w tej sprawie skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.

g)             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:   na potrzeby marketingu bezpośredniego (taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia), na podstawie innego prawnie uzasadnionego interesu Administratora (wówczas w celu uzasadnienia sprzeciwu Użytkownik powinien wskazać nam swoją szczególną sytuację).

h)             cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2.           Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać  opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa Użytkownik może skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw Użytkownik może skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Przed realizacją praw Użytkownika Administrator może potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających  tożsamość Użytkownika.

III.          Polityka plików cookies.

1.           Poniżej  wyjaśniamy zasady wykorzystywania plików cookies przez Stronę Internetową: www.kama-konskie.pl.

2.           Strona Internetowa używa plików cookies i podobnych technologii w celu jej dostosowania do potrzeb Użytkowników i w celach statystycznych. 

3.           Pliki cookies (potocznie zwane „ciasteczkami”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym w trakcie odwiedzania Strony Internetowej.

4.           Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie, REGON: 290143750, NIP: 6580001716, zarejestrowana   w  Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042805 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS).

5.           Strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a)           Pliki sesyjne

b)           Pliki Google Analytics

6.           Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a)           utrzymania sesji Użytkownika Strony Internetowej;

b)           zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk;

c)            zapamiętywania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu, wybranej wersji językowej;

7.           Pliki cookies można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Aby całkowicie zablokować umieszczanie plików cookies na komputerze, należy tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookies. W razie potrzeby można skorzystać z sekcji „Pomoc” w przeglądarce w celu poprawnej konfiguracji.  

8.           Poniżej wskazujemy sposób usunięcia plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

a)           Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

b)           Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

c)            Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

9.           Pamiętać jednak należy, że ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić korzystanie ze Strony Internetowej lub uniemożliwić  korzystanie z jej funkcjonalności.

IV.          Pozostałe narzędzia.

1.           Strona internetowa korzysta z Google Analytics tj. internetowego narzędzia do analizy statystyk stron internetowych.

2.           Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników. Google będzie korzystał z tych danych w celu własnych analiz i pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania.

3.           Użytkownik może zablokować  Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl