Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.kama-konskie.pl

I.          Postanowienia ogólne.

1.         Niniejszy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa:

a)         ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży oraz dostawy Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego:  www.kama-konskie.pl;

b)        zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.         Właścicielem Sklepu Internetowego „www.kama-konskie.pl” jest: HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie, REGON: 290143750, NIP: 6580001716, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042805 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS).  Adres do kontaktu elektronicznego ze Sklepem Internetowym: kontakt@kama-konskie.pl

3.         Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentuje Klientom Towary, umożliwia zamówienie Towarów i zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.    

4.         Informacje o Towarach zamieszczonych w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty Sprzedawcy, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5.         Każdy Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego  zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

6.         Zabronione są wszelkie działania mogące w jakikolwiek sposób utrudnić, zakłócić lub uniemożliwić działanie Sklepu Internetowego. W przypadku stwierdzenia takich działań Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania Konta Klienta.

7.         Zabronione jest dostarczanie przez Klienta w jakikolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

8.         Językiem stosowanym przez Sprzedawcę w relacjach z Klientami jest język polski. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.  Właściwe jest prawo polskie.

9.         Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej www.kama-konskie.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

II.        Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.         Cena – cena ustalona za jednostkę określonego Towaru, wyrażona w złotych polskich (PLN) powiększona o wartość podatku od towarów i usług (VAT).

2.         Godziny Pracy Sprzedawcy – godziny i dni, w których Sprzedawca jest dostępny dla Klientów w Siedzibie Sprzedawcy, zamieszczone na stronie  Sklepu Internetowego.

3.         Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, składający się co najmniej z ośmiu znaków,  zawierający znaki specjalne, małe i wielkie litery,  konieczne dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta jak też  na zlecenie Klienta w przypadku skorzystania z funkcji odzyskania Hasła.

4.         Infolinia Sprzedawcy – numer telefonu zamieszczony na stronie Sklepie Internetowym, przeznaczony do kontaktu z Klientami.

5.         Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6.         Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.         Konto Klienta – utworzone podczas Rejestracji indywidualne konto przypisane do Klienta, przy pomocy którego Klient dokonuje Zamówień, składa oświadczenia woli.

8.         Login – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalony przez Klienta podczas procesu Rejestracji, niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta. 

9.         Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

10.       Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie.

11.       Siedziba Sprzedawcy – miejsce prowadzonej przez Sprzedawcę działalności pod adresem: ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie.

12.       Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy  znajdujący się pod adresem: www.kama-konskie.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca prezentuje Towary oraz umożliwia składanie przez Klienta Zamówień.

13.       Sprzedawca – HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26 200 Końskie, REGON: 290143750, NIP: 6580001716, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  za nr 0000042805.

14.       Towary – produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

15.       Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta, której przedmiotem są Towary  prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, złożona na zasadach określonych w Regulaminie.

III.       Warunki techniczne.

1.         Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest po spełnieniu przez Klienta  minimalnych wymagań technicznych:

a)         komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, wyposażone w wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej: 1024px x 768px;

b)        przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej

c)         posiadanie aktywnego  konta poczty elektronicznej

d)        włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies

2.         Sprzedawca dopełnia wszelkiej staranności aby korzystanie z oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną było bezpieczne dla Klientów. Niemniej jednak publiczny charakter sieci Internet jak też korzystanie z usług oferowanych przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania, modyfikowania, czy też wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Zaleca się, aby Klienci stosowali środki techniczne jak też środki staranności, które zminimalizują niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z usług Sprzedawcy w drodze elektronicznej, w szczególności takie jak: programy antywirusowe, programy pochodzące od zaufanych dostawców, zabezpieczenia połączeń internetowych. Ponadto zaleca się, aby Klient nie przekazywał Loginu i Hasła do Konta Klienta osobom trzecim. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta  o udostępnienie w jakiejkolwiek formie Hasła do Konta Klienta.

IV.       Rejestracja.

1.         Rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.         Korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego wymaga dokonania  nieodpłatnej Rejestracji w Sklepie Internetowym, w wyniku której utworzone zostaje Konto Klienta.

3.         W Sklepie Internetowym  mogą zarejestrować się wyłącznie osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku osoby fizycznej konieczne jest złożenie oświadczenia, że Klient jest osobą pełnoletnią. 

4.         Rejestracja możliwa jest zarówno przed złożeniem Zamówienia jak również po skompletowaniu Zamówienia, ale przed jego zatwierdzeniem.

5.         W celu Rejestracji Klient powinien podjąć następujące czynności:

a)         wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego, następnie wybierając odpowiednią funkcję w formularzu rejestracyjnym przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy;

b)        w czasie Rejestracji  Klient  ustala Login i Hasło oraz podaje dane wymagane przez formularz rejestracyjny;

c)         w czasie Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem;

d)        Rejestracja Klienta możliwa jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików cookies; w przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje warunków Regulaminu lub nie zapozna się z Polityką prywatności i plików cookies proces Rejestracji zostanie przerwany, a Klient zostanie przekierowany na stronę główną Sklepu Internetowego;

e)         zakończenie Rejestracji następuje przez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ, po uprzednim potwierdzeniu przez Klienta prawdziwości podanych przez Klienta danych;

6.         Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji, które oznacza, że została zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,  a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

7.         Posiadanie Konta Klienta umożliwia Klientowi w szczególności:

a)         zarządzanie danymi osobowymi Klienta (np. edytowanie danych Klienta, zmianę adresu dostawy);

b)        składanie Zamówień w Sklepie Internetowym;

c)         przeglądanie historii Zamówień;

d)        wyrażanie zgód marketingowych.

8.  Konto Klienta jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony.

V.        Składanie Zamówień.

1.         Złożenie Zamówienia możliwe jest zarówno przez Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie Internetowym jak również  przez  Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji.

2.         Ceny wszystkich prezentowanych  w Sklepie Internetowym  Towarów są cenami brutto, określonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy Towaru.

3.         Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4.         W ramach jednego Zamówienia Klient może zamówić maksymalnie 30 kg Towarów przy wyborze opcji dostawy kurierem.

5.         Wybrane Towary mogą być dostępne jedynie w pełnych opakowaniach zbiorczych, o czym Sprzedawca poinformuje  w opisie Towaru.

6.         Klient zobowiązany jest do wskazania czy składa Zamówienie jako Konsument czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  lub zawodowej.

7.         W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w ten sposób, że zaznacza widoczny pod Towarem przycisk DODAJ DO KOSZYKA. Po przejściu do zakładki KOSZYK  możliwe jest określenie ilości  sztuk Towaru lub ilości opakowań.

8.         Po wybraniu Towarów Klient może przejść do zrealizowania Zamówienia lub kontynuować zakupy.

9.         Po skompletowaniu Zamówienia Klient posiadający Konto Klienta, jeżeli nie jest zalogowany loguje się w Sklepie Internetowym przy użyciu Loginu i Hasła, natomiast Klient nieposiadający Konta Klienta wypełnia dane niezbędne do realizacji Zamówienia. Następnie Klient zatwierdza Zamówienie wybierając przycisk PRZEJDŹ DO KASY.

10.       Po zatwierdzeniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności oraz sposób dostawy. Możliwe jest również złożenie dodatkowych uwag do Zamówienia. Po dokonaniu tych czynności wyświetla się podsumowanie Zamówienia zawierające: rodzaj i ilość zamówionych Towarów, wartość zamówionych Towarów wraz z podatkami, koszty dostawy oraz łączna kwota należna  Sprzedawcy za złożone Zamówienie.

11.       W celu złożenia Zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies i wybranie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ, co równoznaczne jest z akceptacją wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, ilością i ceną oraz wyrażeniem woli dokonania ich zakupu z obowiązkiem zapłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zakupu Towarów.

12.       Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie  wpływu Zamówienia.

13.       Następnie Sprzedawca po zatwierdzeniu zamówienia przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz treść niniejszego Regulaminu w pliku PDF. Z tą chwilą następuje przyjęcie oferty Klienta i zostaje zawarta umowa sprzedaży. 

14.       Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca przesyła na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej:

– potwierdzenie zawarcia umowy na odległość;

– informację dotyczącą korzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów;

– formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

15.       Klient może również złożyć Zamówienie telefoniczne w Godzinach Pracy Sprzedawcy wskazując Sprzedawcy nazwę i ilość Towaru znajdującego się w Sklepie Internetowym, sposób i adres dostawy, formę płatności jak też adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową  w sposób jasny i zrozumiały informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

16.       Po zawarciu umowy sprzedaży drogą telefoniczną, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku, zgodnie z jego wyborem na wskazany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny informację stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość oraz przekazuje formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

VI.       Realizacja Zamówienia.

1.         Zamówienie realizowane jest wyłącznie  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.         Zamówienia złożone do godziny 10:00 realizowane są tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 10:00 realizowane będą  następnego dnia roboczego.

3.         Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele i święta  oraz dni ustawowo wolne od pracy i poza Godzinami Pracy Sprzedawcy.

VII.     Sposób płatności.

Klient ma prawo wyboru jednego z poniższych sposobów płatności:

1.         Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w Zamówieniu na podstawie wystawionej faktury proforma z terminem płatności wynoszącym 3 dni robocze, którą Sprzedawca przesyła Klientowi wraz z potwierdzeniem o przyjęciu Zamówienia do realizacji. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy płatność, o której mowa w zdaniu 1 nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 3 dni  roboczych od dnia przesłania faktury proforma Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, a po jego bezskutecznym upływie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

2.         Za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Zamówienia w przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.         Gotówką, przy odbiorze osobistym Zamówienia w Siedzibie Sprzedawcy.

4.         Przez system płatności elektronicznej Przelewy24 obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; w tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.

VIII.    Dostawa.

1.         Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.         Klient ma prawo wyboru następujących form dostawy zakupionych Towarów:

a)         odbiór osobisty w Siedzibie Sprzedawcy – po skompletowaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail/telefon  z informacją o możliwości odbioru Zamówienia;

b)        przy użyciu  Transportu Własnego Sprzedawcy – po skompletowaniu  Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail/telefon od Sprzedawcy z informacją o dacie i godzinie dostawy;

c)         za pośrednictwem firm kurierskich – po skompletowaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o numerze listu przewozowego;

d)         za pośrednictwem Poczty Polskiej – po skompletowaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o numerze paczki;

3.         Opcja  Transportu Własnego Sprzedawcy dostępna jest jedynie w granicach miasta i gminy Końskie, w pozostałych przypadkach opcja ta dostępna jest po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

4.         Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

5.         Klient zwolniony jest z ponoszenia kosztów dostawy w przypadku, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

a)         wybierze opcję odbioru osobistego w Siedzibie Sprzedawcy;

6.         Koszty dostawy oraz lista firm kurierskich przy pomocy których możliwa jest dostawa zamówionych Towarów zamieszczone są w Sklepie oraz zostaną każdorazowo określone przy składaniu przez Klienta Zamówienia po wyborze sposobu dostawy na podstawie aktualnego cennika dostawy zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

7.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy w przypadku, gdy z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych nie będzie możliwe dostarczenie Towaru przy wybranej przez Klienta opcji dostawy, lub z uwagi na gabaryty albo właściwości Towarów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta w celu uzyskania jego zgody na zmianę sposobu dostawy.

8.         W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w Siedzibie Sprzedawcy odbiór możliwy jest w Godzinach Pracy Sprzedawcy.

9.         Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć będące przedmiotem umowy sprzedaży Towary bez wad.

10.       Termin dostawy Zamówienia wynosi 14 dni.

11.       W przypadku, gdy Klient nie odbierze Zamówienia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o możliwości odbioru Zamówienia (opcja odbioru osobistego) lub powiadomienia Klienta o nadaniu przesyłki z Zamówieniem (opcja dostawy za pośrednictwem firm kurierskich) lub powiadomienia Klienta o dacie i godzinie dostawy (opcja dostawy Transportem Własnym Sprzedawcy), Sprzedawca wyznaczy dodatkowy 7 – dniowy termin do odbioru Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania Zamówienia.

12.       W przypadku anulowania Zamówienia Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta płatności za Zamówienie.

IX.       Koszty opakowań.

W przypadku, gdy na życzenie Klienta zamówiony Towar zostanie zapakowany w  lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, Sprzedawca obowiązany jest pobrać opłatę recyklingową, o której mowa w ustawie  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

X.        Odstąpienie od umowy.

1.         Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.         Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3.         Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.         Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na Stronie Internetowej www.kama-konskie.pl, jak również doręczany jest Konsumentowi e-mailem. Skorzystanie ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

5.         Doręczenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w następujący sposób:

a)         przy pomocy Formularza Kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej www.kama-konskie.pl;

b)        w formie pisemnej na adres  Sprzedawcy: HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie;

c)         w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kama-konskie.pl

6.         Klient może również wybrać inny sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.         W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  umowę uważa się za niezawartą.

8.         Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.         Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z tym, że jeżeli Sprzedawca  nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

13.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Sprzedawcy zamówionych Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

14.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

15.       Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest:

a)         Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b)        Towar  ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

XI.       Gwarancja.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione u niego Towary.

XII.     Pozasądowe możliwości rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1.         Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platformowa ODR ułatwiająca pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@kama-konskie.pl

2.         Informujemy, że ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników, konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje  można uzyskać również na stronie internetowej  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

XIII.    Usługi świadczone drogą elektroniczną.

1.         Sprzedawca w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące nieodpłatne usługi:

a)         Formularza kontaktowego;

b)        prowadzenia Konta Klienta;

2.         Usługa Formularza kontaktowego polega na bezpłatnym udostępnieniu Klientowi kontaktu ze Sprzedawcą przez Formularz kontaktowy w celu otrzymania informacji od Sprzedawcy np. o aktualnej ofercie, dostępności towarów, przedmiocie działalności i innych informacji o jakie zwróci się Klient.

3.         Umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego zawierana jest na czas określony – ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi na pytanie Klienta przesłane przy wykorzystaniu  Formularza kontaktowego.

4.         Formularz kontaktowy znajduje się na Stronie w górnej części, w zakładce Kontakt.

5.         Umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą użycia przez Klienta przycisku Wyślij.

6.         Klient, który chce zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego powinien uzupełnić pola Formularza kontaktowego, a w szczególności pola oznaczone etykietą „wymagane”: wskazać imię i nazwisko, firmę, adres e-mail, temat wiadomości, treść wiadomości, zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie pola wyboru przy treści: „Akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego”, zaznaczyć pole wyboru przy treści: „Wysyłając nam zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej o tym przeczytasz w naszej Polityce Prywatności”. Wykonanie przez Klienta czynności wskazanych w zdaniu pierwszym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na świadczenie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Usługi Formularza kontaktowego.

7.         Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z Usługi Formularza kontaktowego w każdej chwili, w tym przed uzyskaniem odpowiedzi na przesłane pytanie. Klient może zrezygnować z Usługi Formularza kontaktowego wysyłając e-mailem oświadczenie o rezygnacji z usługi Formularza kontaktowego.

8.         W przypadku rezygnacji z Usługi Formularza kontaktowego Sprzedawca usuwa dane osobowe Klienta, jakie zostały przekazane przez Klienta przez Formularz kontaktowy.

9.         Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem i polega na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta oraz umożliwieniu Klientowi korzystania z dostępnych funkcjonalności.  

10.       Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług w następujących przypadkach:

a)         naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;

b)        działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów;

c)         uzasadnionych względami bezpieczeństwa np. przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Sklepu Internetowego lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi.

11.       Konto Klienta może być zablokowane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Sprzedawca może odblokować Konto Klienta lub usunąć Konto Klienta w przypadku potwierdzenia okoliczności uprawiających Sprzedawcę do zablokowania Konta Klienta, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

12.       Sprzedawca każdorazowo zawiadamia Klienta o zablokowaniu lub usunięciu Konta Klienta. Zawiadomienie przesyłane jest drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta.

13.       Klient po otrzymania wiadomości o zablokowaniu lub usunięciu Konta Klienta ma prawo do złożenia Reklamacji na adres reklamacje@kama-konskie.pl

14.       Klient ma prawo zrezygnować z Konta Klienta w każdym czasie bez podania przyczyny. W tym celu należy  skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta na adres e-mail: kontakt@kama-konskie.pl lub pisemnie przesyłając na adres Siedziby Sprzedawcy lub osobiście w Siedzibie Sprzedawcy. Rezygnacja z Konta Klienta nie wpływa na ważność zawartych umów sprzedaży, nie uchybia też prawom Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.

15.       Po otrzymaniu przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta Klienta, Konto zostanie bezzwłocznie usunięte, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Sprzedawca ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta Klienta.

16.       Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi prowadzenia Konta Klienta  przez wysłanie do Klienta oświadczenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Wówczas umowa zostanie rozwiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Klienta. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu  Sprzedawca ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi prowadzenia Konta Klienta w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta Klienta.

XIV.    Reklamacja.

1.         Klient ma prawo złożyć reklamację zarówno w związku z zakupionymi w Sklepie Internetowym Towarami jak też w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

2.         Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a)         w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie;

b)        w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kama-konskie.pl;

c)         za pomocą Formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie Internetowej.

3.         Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, sposób w jaki Klient chce otrzymać odpowiedź: forma pisemna zwykła lub forma elektroniczna, dane kontaktowe  niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, opis problemu.

4.         Sprzedawca może żądać od Klienta dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

5.         Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania jej przez Sprzedawcę, a w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji wówczas  rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.

6.         Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

7.         W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta.

XV.     Ochrona danych osobowych Klientów będących osobami  fizycznymi.

1.         Administratorem danych osobowych, czyli osobą decydującą o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klientów jest Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych „Kama” M. Guldziński, J. Kucharski Spółka Jawna z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000042805,  NIP: 6580001716.

2.         W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów można skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie na adres korespondencyjny:  HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie; telefonicznie pod nr 41 375 18 85; poprzez adres  e-mail: kontakt@kama-konskie.pl

3.         Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych i ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na naszej stronie internetowej: www.kama-konskie.pl

XVI.    Pliki cookies.

Strona Internetowa www.kama-konskie.pl korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje  znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na naszej stronie internetowej: www.kama-konskie.pl

XVII.  Postanowienia końcowe.

1.         Niniejszy Regulamin nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2.         Sprzedawca informuje, że:

a)         nie świadczy usług posprzedażnych;

b)        nie stosuje kodeksów etycznych, o których mowa w art. 66[1] § 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ani kodeksów dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070 z późn. zm.).

3.         Sprzedawca informuje ponadto, że nie oferuje Towarów, ani nie zawiera umów sprzedaży, których:

a)         cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)        przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)         nie oferuje dostarczania treści cyfrowych, ani nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży treści cyfrowych.

4.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie Zamówienia  przyjęte do realizacji  przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane są w oparciu o Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania go na Stronie Internetowej www.kama-konskie.pl. Każdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany  przez Sprzedawcę na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu o treści zmienionego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.         Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

Prawo odstąpienia od umowy:

1.         Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.         Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować HURTOWNIĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie, nr tel.: 41 375 18 85, e-mail kontakt@kama-konskie.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo: dostarczone osobiście,  wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.         Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.kama-konskie.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5.         Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.         Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy jednak  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.         Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy prosimy odesłać lub przekazać nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

8.         Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać  odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.

9.         Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych „KAMA”
M. Guldziński, J. Kucharski SPÓŁKA JAWNA
ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie
Data zamówienia:

Data otrzymania zamówionych rzeczy: ………………………………………………..

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………..

Ja/My niniejszym informuję/y(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot należności na konto bankowe nr: ……………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwracam/y rzeczy nieotwierane.

………………………………………………………………………………………………..
data i podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego www.kama-konskie.pl Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych „Kama” M. Guldziński, J. Kucharski Spółka Jawna z siedzibą w Końskich. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduję się w Polityce prywatności i polityce plików cookies oraz w zakładce RODO.